นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 4 
ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30" จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมยานยนต์ ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยเป็นนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการประหยัดพลังงาน, เพื่อความปลอดภัย, เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนท้องถนน และได้คัดเลือกผลงาน พร้อมประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 56

การประกวดครั้งนี้ ไม่มีทีมใด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะระดับคะแนนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของรางวัลชนะเลิศ ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่าผลงานจาก ห้องปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (CED2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน "SPEED BUMP -
เนินชะลอความเร็วแบบพับได้อัตโนมัติ" โดย นายกิดานนท์ พรหมวงษ์/ นายธนยศ ทิมสุวรรณ/ นายชยันต์ จันทสาร และนายอรรถพร อัจฉริยชีวิน มี รศ.ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน "HOME – AUTO LIFT SYSTEM" โดย นางสาวพัสตาภรณ์ เสือสา/ นางสาวกรณพัฒน์ ยันโกเศศ/ นางสาวลลิตา พงศ์ไพโรจน์/ นายนวพล แววประเสริฐ และนายวรุตม์ เพชราภิรัชต์  มี ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อ.จักรพันธุ์ ชวนอาษา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลชมเชยได้แก่ ผลงาน " SCOOTER ผู้สูงอายุแบบพกพา" นายพุทธิพงศ์ ภัททิยธนี/ นางสาวศิรินทร์ งามธโนปจัย/ นายวิชญะ สุขมูล/ นายสิทธิพง ขุนทอง/ นายพฤฒิพงศ์ มงคลกิจงาม และนายนันทวุฒิ ตันติโกวิทย์  มี ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับ ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท


ขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/motorexpo.aiaward
 Speed Bump


Home - Auto Lift System


SCOOTER ผู้สูงอายุแบบพกพา

   

 
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/12/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th