นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการประกวดแผนธุรกิจโครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T”

จากแนวคิดและความมุ่งหมาย..ที่สอดคล้อง เกิดเป็น “โครงการเถ้าแก่น้อย” จากการรวมพลังของ โครงการ Samart Innovation Awards 2012 และ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.)

โครงการพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร จากภาครัฐและเอกชน ฟันเฟืองสำคัญของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผนึกกำลังเพื่อส่งเสิรมนักคิด นักพัฒนา นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี ผลักดันออกสู่ธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิดของโครงการ คือ Idea to Market... โครงการ “นำแนวคิดเทคโนโลยี สู่เป้าหมายธุรกิจ” ทั้งยังช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับโครงการ ด้วยการผสานจุดเด่นเสริมประโยชน์ให้กัน ระหว่าง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.) และ Samart Innovation Awards 2012 เพื่อเสริมคุณภาพ สู่โครงการเถ้าแก่น้อย

โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็นวันประกาศผลรางวัล เถ้าแก่น้อย ทางทีมจากธรรมศาสตร์ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในส่วนโครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.นาย ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ นศ. ป.โท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2.นายโชคชัย ไตรศักดิ์ นศ. ป.ตรี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3.นางสาวกานต์ณิศา มูลผล นศ. ป.ตรี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4.นางสาวพัสตาภรณ์ เสือสา นศ. ป.ตรี สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร จิรารัตน์ ธีระวราพฤกษ์ และ ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

รูปแบบของผลงานที่ส่ง เป็น แผนธุรกิจของ อุปกรณ์คนพิการ ที่สามารถตอบโจทย์คนพิการในประเทศได้อย่างแท้จริง และสามารถกระจายไปยังผู้ป่วยที่ต้องการใช้อุปกรณ์ได้ โดยตัวอุปกรณ์ที่ส่งเข้าแข่งขันครั้งนี้ โดยเป็นอุปกรณ์แรกเริ่มของทางบริษัท ประกอบด้วย รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน และชุดถอดประกอบรถเข็นคนพิการแบบใช้ไฟฟ้า

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/12/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th